Klachtenprocedure en privacy

Klachtenprocedure

De LVNT kent een klachtenregeling Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan de klager een klacht indienen bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), www.scag.nl. De SCAG is een onafhankelijke stichting waar alle LVNT leden zijn  aangesloten. Een klacht of uiting van onvrede kan ook schriftelijk via een klachtenformulier worden ingediend als de cliënt het niet eens is met de handelswijze van de therapeut.

In de praktijk zijn folders en klachtenformulier aanwezig.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over gevoerde gesprekken en behandelingen. Om de privacy te waarborgen wordt:

1. zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens

2. ervoor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

1.om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

2.voor  waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit alleen met uw toestemming

3.voor  intercollegiale toetsing en intervisie (gegevens zijn geanonimiseerd)

4. voor een klein deel voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden. Er worden geen medische gegevens vermeld op de factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De gegevens van het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar

1.Uw naam, adres en woonplaats

2.Uw geboortedatum

3.De datum van de behandeling

4.Korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld “Shiatsu”

5.De kosten van het consult